KODY

Wykaz kodów przyjmowanych na Instalację Odpadów w Mostkach

KOD ODPADUNAZWA ODPADU
01 01 02Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali
01 04 08Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07
01 04 09Odpadowe piaski i iły
01 04 12Odpady powstające przy płukaniu i czyszczeniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11
02 03 04Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa
02 07 99Inne niewymienione odpady
04 02 99Inne niewymienione odpady
07 02 13Odpady tworzyw sztucznych
07 02 99Inne niewymienione odpady
17 01 01Odpady betonu oraz gruzu z rozbiórek i remontów
17 01 02Gruz ceglany
17 01 03Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia (wykonane z ceramiki)
17 01 07Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia, inne niż wymienione w 17 01 06
17 01 80Usunięte tynki, tapety, okleiny, itp.
17 05 04Gleba i ziemia w tym kamienie inne niż wymienione w 17 05 03
17 09 04Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu, inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03
19 08 01Skratki
19 08 02Zawartość piaskowników
19 08 05Ustabilizowane komunalne osady ściekowe
19 12 09Minerały (np. piasek, kamienie)
19 12 12Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) inne niż wymienione w 19 12 11
20 01 01Papier i tektura
20 01 02Szkło
20 01 39Tworzywa sztuczne
20 02 02Gleba i ziemia w tym kamienie
20 02 03Inne odpady nieulegające biodegradacji
20 03 02Odpady z targowisk
20 03 03Odpady z czyszczenia ulic i placów
20 03 07Odpady wielkogabarytowe po wstępnym demontażu na placu zrzutowym
20 03 99Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach