O Firmie

Firma Eko System rozpoczeła swoją działalność ok. 1988 roku jako Zakład Zagospodarowania Odpadów w Mostkach, a swoją lokalizacje zawdzięcza wyrobisku poeksploatacyjemu piasku i żwiru o powierzchni 10ha.

Zakład Zagospodarowania Odpadów powstał na bazie prowadzonych badań i opracowanych dokumentów, m.in.:

  • badań podłoża gruntowego – projekt GEOPROJEKTU z Łodzi sierpień 1981 roku
  • dokumentacji powykonawczej otworów piezometrycznych – Biuro Projektów Wodnych Melioracji w Łodzi z lutego 1982 roku
  • projektu technicznego jednostadiowy – technologia eksploatacji wysypiska odpadów wykonany przez Wojewódzką Dyrekcję Rozbudowy Miast i Osiedli Wiejskich w Sieradzu z lipca 1983 roku
  • decyzji lokalizacyjnej o powstaniu w Mostkach wysypiska, które wydało Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego w Sieradzu – decyzja o miejscu i warunkach realizacji inwestycji – wysypiska odpadów z dnia 17 stycznia 1983 roku

1 października 1993 roku na bazie zlikwidowanego Przedsiębiorstwa Komunalnego swoją działalność rozpoczęła firma „EKO SYSTEM” Leszek Felsztyński.

EKOLOGO

Zarządzający Zakładem Zagospodarowania Odpadów w Mostkach posiada specjalne uprawnienia do kierowania instalacjami w zakresie ochrony środowiska:

Świadectwo Kwalifikacji w Zakresie Gospodarowania Odpadami nr 10 wydane przez Wojewodę Łódzkiego z dnia 22 listopada 2002 roku

Podstawowym dokumentem oraz wytycznymi dla eksploatacji i utrzymania składowiska odpadów komunalnych, warunków bhp oraz wymagań dotyczących służby eksploatacyjnej w zakresie ochrony środowiska jest:

„Instrukcja eksploatacji składowiska odpadów” – zatwierdzona przez Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 7 czerwca 2010 roku

Na wniosek Zarządzającego Miejskim Składowiskiem Odpadów Wojewoda Łódzki udzielił w dniu 29 stycznia 2007 r. firmie „EKO SYSTEM” pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie „Miejskiego Składowiska Odpadów w Mostkach, gmina Zduńska Wola” o max. rzędnej składowania 202 m n.p.m. oraz pozostałych instalacji i urządzeń usytuowanych na terenie składowiska. Pozytywna decyzja oznaczała spełnienie wymagań ochrony środowiska wynikających z najlepszej dostępnej techniki BAT w podstawowym zakresie dostosowania składowiska do wymogów unijnych wdrażanych od 2001 r. do prawa polskiego, zapisanych w ustawach i rozporządzeniach.

Wszelkie działania eksploatacyjne i inwestycyjne prowadzone przez Firmę EKO SYSTEM Leszek Felsztyński nastawione są na zrównoważenie oczekiwanych efektów środowiskowych ze społeczną odpowiedzialnością ekonomiczną w ramach misji działalności w sferze publicznej.